Gå direkt till innehåll
Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R kronisk lymfatisk leukemi efter behandling med Venclyxto i kombination med rituximab

Pressmeddelande -

Nya data från fas III-studien MURANO gällande icke-mätbar kvarstående sjukdom vid R/R kronisk lymfatisk leukemi efter behandling med Venclyxto i kombination med rituximab

  • 83 procent (n=100) av 121 patienter som uppnått icke-mätbar sjukdom (uMRD) i slutet av kombinationsterapi med VenR (n=194), hade fortfarande uMRD och var progressionsfria vid uppföljningtillfället efter 13,8 månader1
  • Andelen som uppnådde uMRD var densamma oberoende av riskfaktorer som 17p-deletion, IgVH mutation och TP53 mutationer1

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar i dag resultat från en ny analys av andel patienter som uppnått icke-mätbar sjukdom i fas III-studien MURANO. I studien utvärderas venetoklax, en hämmare av B-cell lymfom-2 (BCL-2) i tablettform, i kombination med rituximab (VenR) för patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL). Kriteriet för icke-mätbar sjukdom (uMRD) är att 10 000 vita blodkroppar i blod eller benmärg innehåller mindre än en KLL-cell efter behandling, uppmätt med en standardiserad metod.2 Av de 121 patienter i studien som uppnådde uMRD efter kombinationsbehandlingen, hade 83 procent fortfarande uMRD och var progressionsfria vid en mediantid för uppföljning på 13,8 månader (5,6-23,0 månaders spann för uppföljningstid) efter behandlingens slut.

Resultaten presenterade på den den europeiska hematologikongressen EHA i Stockholm.1

KLL är en långsamt växande form av leukemi, blodcancer, som innebär att det bildas för många omogna lymfocyter (en sorts vita blodkroppar) som ansamlas framförallt i blod och benmärg.3 Prospektiva kliniska studier tyder på att uMRD, även kallat MRD-negativitet (MRD-), kan förutspå behandlingssvar i form av längd på respons samt överlevnad.4

– I den här analysen av MRD-data hos patienter med KLL som fått venetoklax i kombination med rituximab, uppnåddes höga och hållbara värden för icke-mätbar sjukdom (uMRD) uppmätt i perifert blod vid slutet av kombinationsbehandlingen, och oberoende av riskfaktorer, säger Peter Hillmen, professor i hematologi vid Leeds Teaching Hospital i Storbritannien och huvudprövare i MURANO-studien., säger Peter Hillmen, professor i hematologi vid Leeds Teaching Hospital i Storbritannien och huvudprövare i MURANO-studien.
– Dessa resultat för icke-mätbar sjukdom, tillsammans med data som visar på nästan 14 månader av progressionsfri sjukdom hos patienter som fortsatte ha icke-mätbar sjukdom är ett uppmuntrande utfall från MURANO-studien, säger Peter Hillmen.

–De studiedata för venetoklax som presenteras under EHA-kongressen ger ytterligare tyngd till det växande bevisunderlaget för att det finns ett samband mellan icke-mätbar sjukdom (uMRD) och förbättrade kliniska resultat för patienter med kronisk lymfatisk leukemi, säger Neil Gallagher, MD och global global chef över AbbVies forskning inom onkologi.
–Vi fortsätter att utvärdera sambandet mellan icke-mätbar sjukdom och kliniska utfallsmått efter behandling med venetoklax, antingen då läkemedlet används ensamt eller i kombination för att behandla patienter med KLL eller andra former av blodcancer.

Studiedesign och resultat för fas III-studien
MURANO är en internationell, multicenter, öppen, randomiserad fas III-studie. Studien omfattade totalt 389 patienter med R/R KLL som fått åtminstone en behandling tidigare. Syftet med studien var att utvärdera effekten (primärt effektmått var prövarbedömd progressionsfri överlevnad) och säkerheten av venetoklax i kombination med rituximab (194 patienter; medianålder 64,5 år) i upp till två år jämfört med sex månaders behandling med bendamustin i kombination med rituximab (195 patienter; medianålder 66 år).5

Sammanfattning av presentationen på EHA
Analysen baseras på prover från perifert blod som samlats in kontinuerligt (inklusive vid avslutad kombinationsbehandling, 9 månader efter behandlingsstart; och var 12:e vecka därefter i upp till tre år5) samt benmärgsprover som samlats vid avslutad kombinationsbehandling alternativt vid tidpunkt för bästa respons. Måttet MRD (Minimal Residual Disease) analyserades centralt genom allelspecifik oligonukleotid-PCR och/eller flödescytometri.1

Resultaten för MRD-mätning vid VenR-behandling i blodprov respektive benmärgsprov hade hög samstämmighet (84 procent). Förmågan att uppnå uMRD var oberoende av riskfaktorer, inklusive 17p-deletion, IgVH mutation och TP53 mutationer. 83 procent av patienterna som fått VenR-kombinationen och uppnått uMRD vid avslutad kombinationsbehandling hade fortfarande uMRD och var progressionsfria efter en mediantid för uppföljning på 13,8 månader (5,6—23 månaders spann för uppföljningstid) efter avslutad kombinationsbehandling.1

Om Venclyxto (venetoklax)
Venclyxto (venetoklax) är en selektiv hämmare av det antiapoptotiska proteinet BCL-2, och ges i tablettform. Läkemedlet är godkänt i EU som monoterapi för behandling av kronisk lymfatisk leukemi (KLL) hos vuxna patienter med 17p-deletion eller TP53-mutation som är olämpliga för eller som har sviktat på en B-cellsreceptorhämmare. Venclyxto är även godkänt som monoterapi för behandling av KLL hos vuxna patienter utan 17p-deletion eller TP53-mutation efter terapisvikt på både en B-cellsreceptorhämmare och kemoimmunterapi.6 Läkemedlet utvärderas i kliniska prövningsprogram mot flera former av blodcancer.5,7,8,9,10 Kombinationsbehandlingen är ännu inte godkänd av regulatorisk myndighet.

BCL-2-proteinet förhindrar programmerad celldöd, apoptos, hos de celler som uttrycker proteinet, bland annat de vita blodkroppar som kallas lymfocyter, och proteinet kan vara ”överuttryckt” dvs det finns för mycket av det hos t ex KLL-celler.5 Venclyxto verkar genom att selektivt hämma funktionen hos detta protein, så att cancercellerna kan dö och antalet cancerceller minskar. Venclyxto är en tablettbehandling. Då behandlingen startas ges 20 mg en gång dagligen i 7 dagar. Dosen ska ökas gradvis under en period på 5 veckor, upp till den rekommenderade dagliga dosen på 400 mg en gång per dag. Behandlingen ska pågå fram till sjukdomsprogression eller till dess att patienten inte längre tolerar den.5

Personer med hög tumörbörda kan under behandling med Venclyxto utveckla onormala nivåer av vissa kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att stora mängder cancerceller bryts ner snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormala hjärtslag eller krampanfall. Tillståndet kallas TLS (tumörlyssyndrom) och kan bli livshotande. Det finns risk för TLS under de första 5 veckorna av behandling med Venclyxto.5 De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, förstoppning och att känna sig trött.5

Venclyxto har utvecklats av AbbVie i samarbete med Genentech/Roche. I November 2017 fick företagen ta emot utmärkelsen ”Bästa Farmacevtiska produkt” för Venclyxto av Prix Galien, ett av de mest prestigefyllda priserna inom läkemedelsforskning och utveckling.11

Informationen ovan är en förkortad beskrivning, för att läsa hela produktresumén, gå till www.fass.se

Här kan du läsa mer om AbbVies arbete inom onkologi:http://abbvieoncology.com

Referenser

1Hillmen P, et al. High, durable minimal residual disease negativity with venetoclax + rituximab in

relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia: minimal residual disease kinetics and responses in cytogenetic

risk groups in patients from the Phase 3 MURANO Study. Presented at the 2018 European Hematology Association

Congress; June 16, 2018; Stockholm.

2Hallek M, Cheson BD, Catovsky D, et al. Guidelines for diagnosis, indications for treatment, response assessment

and supportive management of chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2018;806398.

3 NCI dictionary. NCI Dictionary of Terms. Chronic Lymphocytic Leukemia.

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms. Accessed May 2018.

4 Eichhorst B, Robak T, Montserrat E, et al. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for

diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2015;26(suppl 5):v78-v84.

5 Seymour JF, Kipps TJ, Eichhorst B, et al. Venetoclax-rituximab in relapsed or refractory chronic lymphocytic

leukemia. N Engl J Med. 2018;378(12):1107-1120.

6 Produktresumé för VENCLYXTO.

7 Clinicaltrials.gov. NCT01889186: A study of the efficacy of ABT-199 in subjects with relapsed or

refractory chronic lymphocytic leukemia with the 17p deletion. Accessed May 2018.

8 Clinicaltrials.gov. NCT01994837: A Phase 2 study of ABT-199 in subjects with acute myelogenous leukemia (AML).

Accessed May 2018.

9 Clinicaltrials.gov. NCT01794520: Study evaluating ABT-199 in subjects with relapsed or refractory multiple

myeloma. Accessed May 2018.

10 Clinicaltrials.gov. NCT01328626: A Phase 1 study evaluating the safety and pharmacokinetics of ABT-199 in

subjects with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin lymphoma. Accessed May2018

11 Galien Foundation. The Galien Foundation Honors Excellence in Scientific Innovation and Humanitarian Efforts at 2017 Prix Galien Awards Gala. Available from: https://www.prnewswire.com/news-releases/the-galien-foundation-honors-excellence-in-scientific-innovation-and-humanitarian-efforts-at-2017-prix-galien-awards-gala-300543930.html. Accessed November 2017.

Ämnen

Taggar


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar. I nära samarbete med flera aktörer i samhället driver vi hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. Vi vill även bidra till det samhälle vi lever i och samarbetar därför i flera initiativ kring socialt ansvar.Vi är representerade i 170 länder och har cirka 29 000 medarbetare. I Sverige har vi cirka 140 medarbetare och huvudkontor i Solna. 2018 utsågs vi, för fjärde året i rad, till en av Sveriges bästa arbetsplatser. För mer information besök www.abbvie.se eller följ oss på Facebook och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Theresia Bredenwall

Theresia Bredenwall

Presskontakt Government and External Affairs Director Företagsnyheter, forskning och utveckling +46 8 684 44 600
Birgitta Björnek

Birgitta Björnek

Presskontakt External Affairs Manager Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar +46706308793
Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar +46 730 395 373

Relaterat material

Relaterade nyheter