Pressmeddelande -

Nya jämförande fas 3-data visar att Skyrizi (risankizumab) är signifikant bättre än Cosentyx (secukinumab) vid 52 veckor hos vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis

  • Skyrizi (risankizumab) uppfyllde både primära och sekundära effektmått i en jämförande, öppen studie jämfört med Cosentyx (secukinumab)1
  • Av patienterna som behandlades med Skyrizi uppnådde 87 procent PASI 90 jämfört med 57 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx vid 52 veckor (p<0,001)1
  • Inga nya säkerhetssignaler observerades1

AbbVie meddelar att Skyrizi uppfyllde samtliga primära och sekundära effektmått i en jämförande fas 3-studie med Cosentyx.Skyrizi visade signifikant högre grader av hudläkning jämfört med Cosentyx, och uppfyllde det primära effektmåttet för superioritet med minst en 90-procentig förbättring från studiestart uppmätt med Psoriasis Area and Severity Index (PASI 90) vid vecka 52.1 Av patienterna som behandlades med Skyrizi uppnådde 87 procent PASI 90 jämfört med 57 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx vid 52 veckor (p<0,001).Skyrizi uppfyllde också det andra primära effektmåttet genom att uppvisa minst likvärdig effekt jämfört med Cosentyx vid vecka 16, då 74 procent av Skyrizi-patienterna uppnådde PASI 90 jämfört med 66 procent av Cosentyxpatienterna.1

− I den här studien visade Skyrizi signifikant bättre effekt jämfört med Cosentyx genom att hjälpa patienterna att uppnå och upprätthålla höga grader av hudläkning vid vecka 52, säger Michael Severino, läkare, vice ordförande och operativ chef för AbbVie. Jämförande data som dessa är mycket viktiga för att underlätta för patienter och deras läkare att fatta väl underbyggda behandlingsbeslut. Vi är glada att dessa resultat kan bidra till den alltmer ökade kunskapen om Skyrizi som ett behandlingsalternativ för vuxna som lever med psoriasis.

Skyrizi var också signifikant bättre jämfört med Cosentyx avseende alla sekundära effektmått, inklusive PASI 100 och PASI 75 samt static Physician Global Assessment-värde för utläkt eller nästan utläkt hud (sPGA 0/1) vid vecka 52 (p<0,001).1

− Det är mycket spännande att få ta del av dessa studieresultat som adderar ytterligare evidens och stöd vid behandling av psoriasispatienter. Att Skyrizi skulle visa på höga nivåer av utläkt hud efter 16 veckor var förväntat men det är glädjande att se den långvariga effekten som håller i sig efter ett års behandling. Trots tuffaste motståndet hittills i direkt jämförande studier visar Skyrizi bättre effekt över längre tids behandling, säger Tore Särnhult, dermatolog på Hallandskustens Hudmottagning i Kungsbacka.

Tillgängliga aktuella säkerhetsdata visade att säkerhetsprofilen för Skyrizi överensstämde med det som observerats i tidigare rapporterade studier då inga nya säkerhetssignaler observerades upp till vecka 52.1-4 Frekvensen biverkningar var jämförbar mellan Skyrizi och Cosentyx.De vanligaste biverkningarna var nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, huvudvärk, artralgi och diarré.Frekvensen av allvarliga biverkningar var 5,5 procent i Skyrizi-gruppen och 3,7 procent i Cosentyxgruppen.Biverkningar som ledde till avbruten behandling med läkemedlet i studien var 1,2 procent i Skyrizi-gruppen och 4,9 procent i Cosentyxgruppen.1Inga dödsfall inträffade i någon av behandlingsgrupperna.1

Skyrizi ingår i ett samarbete mellan Boehringer Ingelheim och AbbVie, där AbbVie leder utvecklingen och tillhandahåller läkemedlet globalt.

Om den jämförande fas 3-studien1,5

Denna multicenter, randomiserade, öppna, blint effektbedömda, jämförande fas 3- studie utformades för att utvärdera säkerheten och effekten hos Skyrizi jämfört med Cosentyx hos vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. Patienterna randomiserades 1:1 till Skyrizi (n=164) (150 mg), som gavs som två 75 mg subkutana injektioner vid vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka, eller Cosentyx (n=163) (300 mg) som gavs som två 150 mg subkutana injektioner, vid vecka 0, 1, 2, 3 och 4 och därefter var 4:e vecka. Studien har två primära effektmått; minst likvärdig effekt vid vecka 16 (non-inferiority) samt signifikant bättre effekt vid vecka 52 (superiority), båda med PASI 90. Den har också tre sekundära effektmått (PASI 100 vid vecka 52, sPGA 0/1 vid vecka 52 och PASI 75 vid vecka 52). Säkerheten bedömdes hos alla patienter.

Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov (NCT03478787).

Om Skyrizi (risankizumab) i Europeiska unionen6
Skyrizi (risankizumab) är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.


Referenser:
1.AbbVie. Data on file. BVRRTI69849.
2.Gordon K, et al. Effekt och säkerhet för risankizumab hos patienter med måttlig till svår plackpsoriasis (UltIMMa-1 och UltIMMa-2): resultat från två dubbeblinda, randomiserade, placebokontrollerade och ustekinumab-kontrollerade fas 3-prövningar. The Lancet. 25 augusti 2018 25;392(10148):650-661.
3.Reich, K., et al. Risankizumab compared with adalimumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis (IMMvent): a randomised, double-blind, active-comparator-controlled phase 3 trial. Lancet. 2019 Jun 17;394(10198):576-586. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30952-3.
4.Blauvet, A., et al. Efficacy and Safety of Continuous Q12W Risankizumab Versus Treatment Withdrawal: 2- Year Double-Blinded Results from the Phase 3 IMMhance Trial. Poster #478. 24th World Congress of Dermatology. 2019.
5.Risankizumab kontra ustekinumab för måttlig till svår plackpsoriasis. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478787.
6.SKYRIZI [produktresumé]. AbbVie Ltd.; Tillgänglig på: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/skyrizi-epar-product-information_en.pdf

Ämnen

Taggar


Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Presskontakt

Elena Karpilovski

Elena Karpilovski

Presskontakt External Affairs Manager +46 730 395 373