AbbVie meddelar positiva resultat med Venclyxto (venetoklax) som kombinationsbehandling för patienter med akut myeloisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 08:00 CET

 • Fas III-studien VIALE-A visade en statistiskt signifikant förbättring i de primära effektmåtten av total överlevnad (OS) och komplett remission (CR+Cri)
 • AML är en av de mest aggressiva och svårbehandlade blodcancersjukdomarna med en mycket låg överlevnad och få behandlingsalternativ1,2
 • Fullständiga resultat kommer att presenteras vid en framtida medicinsk kongress eller publiceras i en vetenskaplig tidskrift

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att fas III-studien VIALE-A (M15-656) med Venclyxto (venetoklax) i kombination med azacitidin jämfört med azacitidin i kombination med placebo, nådde sina primära effektmått för statistiskt signifikant förbättring av totalöverlevnad (OS) och komplett remission (CR+CRi) hos tidigare obehandlade patienter med akut myeloisk leukemi (AML) som inte kunde behandlas med intensiv kemoterapi. Med anledning av de positiva resultaten av totalöverlevnad vid den första interimsanalysen och enligt den förutbestämda planen för interimsanalys samt på rekommendation från en oberoende granskningskommitté, så kommer studieresultaten att rapporteras tidigt och studiedata kommer att skickas till läkemedelsmyndigheter världen över. Resultaten kommer att presenteras vid en framtida medicinsk kongress eller publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

– Under de senaste tre decennierna har det funnits få behandlingsalternativ för patienter med AML som inte kan tolerera intensiv kemoterapi eller en benmärgstransplantation, säger Neil Gallagher, läkare, PhD, ansvarig för läkemedelsutveckling på AbbVie. De positiva resultaten från VIALE-A stödjer den kliniska fördelen med Venclyxto plus azacitidin hos patienter med AML som inte är lämpliga för intensiv kemoterapi, och visar på vår fortsatta strävan att förbättra behandlingsmöjligheterna för patienter med hematologiska maligniteter.

AML är en av de mest aggressiva och svårbehandlade blodcancersjukdomarna med en mycket låg överlevnad.1,2 Trots framstegen med tillgängliga terapier och vård, förblir den femåriga överlevnaden cirka 28 % för patienter som diagnostiserats med AML.3 AML förvärras vanligtvis väldigt snabbt, och på grund av ålder och samsjuklighet kan inte alla patienter genomgå intensiv kemoterapi.4 AML är den vanligaste akuta leukemin i världen.5 Uppskattningsvis lever för närvarande 160 000 människor med sjukdomen globalt sett, med en incidens på 103 nyinsjuknade personer per 100 000 invånare.5

Säkerhetsprofilen för kombinationen Venclyxto plus azacitidin överensstämde med den kända säkerhetsprofilen som observerats i tidigare fas I och fas II-studier samt för vart och ett av läkemedlen.

Baserat på fas I/II-studierna fick AbbVie i november 2018 accelererat godkännande i USA för Venclyxto i kombination med azacitidin, decitabin eller lågdos cytarabin (LDAC) för behandling av nydiagnostiserad AML hos vuxna som är 75 år eller äldre, eller som har samsjuklighet som utesluter användning av intensiv kemoterapi. Godkännandet är beviljat även i Mexiko, Israel, Puerto Rico, Peru, Brasilien, Ryssland, Argentina, Guatemala, Uruguay, Libanon, Bahrain, Kazakstan, Panama, Saudiarabien, Taiwan, Australien, Qatar och Förenade Arabemiraten.

Fas III-studierna VIALE-A och VIALE-C (M16-043) genomfördes som bekräftande studier efter FDAs accelererade godkännande av Venclyxto inom AML 2018. I februari 2020 tillhandahöll AbbVie en uppdatering för fas III-studien VIALE-C med Venclyxto i kombination med LDAC jämfört med LDAC i kombination med placebo.

Om fas III-studien, VIALE-A (M15-656)

Totalt 443 obehandlade AML-patienter inkluderades varav 433 randomiserades in i den dubbelblinda, placebokontrollerade fas III-studien VIALE-A. Studien utvärderade effekten och säkerheten för Venclyxto i kombination med azacitidin (n = 287) jämfört med placebo i kombination med azacitidin (n = 146).6

Om Venclyxto (venetoklax)

Venclyxto är det första i en helt ny klass av läkemedel, som selektivt binder till och hämmar proteinet B-cellslymfom-2 (BCL-2). Hos en del blodcancersjukdomar och andra cancersjukdomar anrikas BCL-2 och förhindrar naturlig celldöd, så kallad apoptos. Venclyxto är en målstyrd behandling som blockerar BCL-2, så att apoptosprocessen återställs och cancercellerna kan dö.

Venclyxto i kombination med obinutuzumab, rituximab eller som monoterapi, är sedan tidigare godkänd för att behandla vuxna med kronisk lymfatisk leukemi (KLL).7

Venclyxto i kombination med azacitidin eller decitabin eller lågdos cytarabin har i studier använts för att behandla vuxna med nydiagnostiserad akut myeloisk leukemi (AML) som:

 • är 75 år eller äldre, eller
 • är 18-74 år och har andra medicinska tillstånd som utesluter användning av standard kemoterapi.

Personer med hög tumörbörda kan under behandling med Venclyxto utveckla onormala nivåer av vissakroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet på grund av att stora mängder cancerceller bryts ner snabbt. Detta kan leda till förändringar i njurfunktion, onormal hjärtrytm eller krampanfall. Tillståndet kallas TLS (tumörlyssyndrom) och kan bli livshotande. Patienter ska alltid få förebyggande åtgärder, och finns det en ökad övergripande risk för TLS ska intensivare åtgärder sättas in.

Venclyxto kan orsaka allvarliga biverkningar såsom lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), dödsfall och allvarliga infektioner så som lunginflammation och blodförgiftning (sepsis).

De vanligaste biverkningarna som har setts i studier vid behandling med Venclyxto i kombination med azacitidin, decitabin eller lågdos cytarabin hos AML-patienter är lågt antal vita blodkroppar, illamående, diarré, lågt antal blodplättar, förstoppning, feber med lågt antal vita blodkroppar, lågt antal röda blodkroppar, blodförgiftning, utslag, yrsel, lågt blodtryck, feber, svullnad i armar, ben, händer och fötter, kräkningar, trötthet, andnöd, blödning, infektion i lungan, buksmärta, värk i muskler eller rygg, hosta och ont i halsen.

De vanligaste biverkningarna under behandling med Venclyxto hos KLL-patienter är lågt antal vita blodkroppar (neutropeni), lågt antal blodplättar, lågt antal röda blodkroppar, övre luftvägsinfektion, diarré, illamående, hosta, muskel- och ledvärk, trötthet och svullnad i armar, ben, händer och fötter.

Venclyxto utvecklas av AbbVie och Roche. Det marknadsförs gemensamt av AbbVie och Genentech, en medlem av Roche Group, i USA och av AbbVie utanför USA. Tillsammans, är de båda företagen dedikerade till forskning kring BCL-2, och Venclyxto prövas i flera kliniska studier inom flera blodcancersjukdomar och andra cancersjukdomar. Venclyxto är godkänd i fler än 50 länder.

För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar, pris och dosering för Venclyxto, se Fass.se.

Om AbbVie inom onkologi

AbbVies forskning inom onkologi och hematologi fokuserar på upptäckt och utveckling av målstyrda behandlingar för några av de mest utbredda och svårbehandlade cancerformerna. Vi vill flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med cancerbehandling. Det gör vi genom att kombinera vår djupa kunskap inom biologi med banbrytande teknik, samt i samarbete med våra partners – forskare, kliniska experter, andra företag, intresseorganisationer och patienter. Vi utforskar även olika möjligheter för att hjälpa patienter att få tillgång till våra cancermediciner.

AbbVie har nu en portfölj av marknadsförda produkter och potentiella nya substanser inom fler än 20 olika cancerformer, vilka undersöks i fler än 300 kliniska studier över hela världen. För mer information om AbbVie inom onkologi – se abbvie.com/oncology.

Referenser:.
1. Döhner H, et al. Acute myeloid leukemia. N Engl J Med. 2015;373(12):1136-1152.
2. American Cancer Society (2018). Typical Treatment of Most Types of Acute Myeloid Leukemia (Except Acute Promyelocytic M3). https://www.cancer.org/cancer/acute-myeloid-leukemia/treating/typical-treatment-of-aml.html.
3. National Cancer Institute (2018). Acute Myeloid Leukemia - SEER Stat Fact Sheets. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html.
4. Pettit, K and Odenike, O. Defining and Treating Older Adults with Acute Myeloid Leukemia Who Are Ineligible for Intensive Therapies. Front Oncol. 2015; 5:250.
5. Puty, T.C., Sarraf, J.S., Do Carmo Almeida, T.C. et al. Evaluation of the impact of single-nucleotide polymorphisms on treatment response, survival and toxicity with cytarabine and anthracyclines in patients with acute myeloid leukaemia: a systematic review protocol. Syst Rev 8, 109 (2019).
6. ClinicalTrials.gov (2019). NCT02993523: A Study of Venetoclax in Combination With Azacitidine Versus Azacitidine in Treatment Naïve Subjects With Acute Myeloid Leukemia Who Are Ineligible for Standard Induction Therapy. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02993523
7. Produktresumé för Venclyxto, www.fass.se

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

AbbVie meddelar att fas III-studien VIALE-A (M15-656) med Venclyxto (venetoklax) i kombination med azacitidin jämfört med azacitidin i kombination med placebo, nådde sina primära effektmått för statistiskt signifikant förbättring av totalöverlevnad (OS) och komplett remission (CR+CRi) hos tidigare obehandlade patienter med AML som inte kunde behandlas med intensiv kemoterapi.

Läs vidare »

Rinvoq för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet och finns tillgängligt i Sverige

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 08:00 CET

Rinvoq (upadacitinib) ingår i läkemedelssubventionen i Sverige från den 20 mars 2020 och finns nu tillgängligt på svenska apotek.1

Rinvoq är en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen och kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX).2

− Rinvoq subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig, i likhet med övriga JAK-hämmare på marknaden.1

Enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ingår Rinvoq (upadacitinib) i den svenska läkemedelsförmånen. Rinvoq är sedan tidigare godkänt i Europa för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit, som har uppvisat ett otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Rinvoq subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig, i likhet med övriga JAK-hämmare på marknaden.1

Europeiska kommissionens godkännande av Rinvoq stöds av fas III-data från det globala reumatoid artrit-programmet SELECT, som utvärderade närmare 4 400 patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit i fem pivotala studier.3-7 Dessa studier innefattar bedömningar av effekt, säkerhet och tolerabilitet över ett brett spektrum av patienter, inklusive dem som inte svarade på eller var intoleranta mot biologiska DMARDs och de som var MTX-naiva eller uppvisade ett otillräckligt svar på MTX.3-7 Rinvoq uppnådde alla primära och sekundära effektmått för flera olika vuxna patientpopulationer med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit i SELECT-programmet.3-7
Rinvoq gav patienterna förbättrade nivåer av klinisk remission (utvärderat med DAS28-CRP<2.6) och låg sjukdomsaktivitet (utvärderat med DAS28-CRP≤3.2).3-8

Höjdpunkterna från SELECT-programmet innefattar:

I SELECT-COMPARE uppvisade Rinvoq plus MTX signifikant högre remissionsnivåer (vilket observerades i DAS28-CRP<2,6) jämfört med placebo plus MTX (29 procent jämfört med 6 procent vid vecka 12; p<0,001) och jämfört med Humira (adalimumab) plus MTX (29 procent jämfört med 18 procent vid vecka 12; nominellt p≤0,001).6

Fler patienter som behandlades med enbart Rinvoq uppnådde remission än de som behandlades med MTX i både SELECT-MONOTHERAPY (28 procent jämfört med 8 procent vid vecka 14; p<0,001) och SELECT-EARLY (48 procent jämfört med 18 procent vid vecka 24; p≤0,001).5,7

Rinvoq uppvisade också signifikant hämning av strukturell ledskada, som uppmättes utifrån förändringen i modifierad total Sharp-poäng från baslinjen som monoterapi jämfört med MTX (0,1 jämfört med 0,7 vid vecka 24; p≤0,01) och i kombination med MTX jämfört med placebo plus MTX i SELECT-COMPARE (0,2 jämfört med 0,9 vid vecka 26; p≤0,001).6,7

De vanligaste rapporterade biverkningarna var övre luftvägsinfektion (13,5 procent), illamående (3,5 procent), förhöjt kreatinkinas i blodet (2,5 procent) och hosta (2,2 procent). De vanligaste allvarliga biverkningarna var allvarliga infektioner.3-7

Mer information om dessa studier finns på www.clinicaltrials.gov (NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951).

Om Rinvoq (upadacitinib) i Europeiska unionen9

Rinvoq (upadacitinib) är en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen och kan användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat (MTX). Rinvoq är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). 

Referenser:

1. TLV.se
2. Rinvoq produktresumé, Fass.se
3. Burmester GR, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-NEXT): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503-2512. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31115-2. Epub 2018 Jun 13.
4. Genovese MC, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with active rheumatoid arthritis refractory to biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-BEYOND): a double-blind, randomised controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2513-2524. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31116-4. Epub 2018 Jun 13.
5. Smolen JS, et al. Upadacitinib as monotherapy in patients with active rheumatoid arthritis and inadequate response to methotrexate (SELECT-MONOTHERAPY): a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 3 study. Lancet. 2019. May 23. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30419-2. Epub 2019 May 23.
6. Fleischmann R, et al. Upadacitinib versus placebo or adalimumab in rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate: Results of a Phase 3, Double-Blind, Randomized Controlled Trial. Arthritis and Rheumatology. 2019. Jul 9. doi: 10.1002/art.41032.
7. van Vollenhoven R, et al. A Phase 3, Randomized, Controlled Trial Comparing Upadacitinib Monotherapy to MTX Monotherapy in MTX-Naïve Patients with Active Rheumatoid Arthritis. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting; 891
8. Cohen S, et al. Safety profile of upadacitinib in Rheumatoid Arthritis: Integrated analysis from the SELECT Phase 3 Clinical Program. EULAR 2019; THU0167
9. RINVOQ [Summary of Product Characteristics]. AbbVie Deutschland GmbH & Co KG. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/rinvoq, www.fass.se

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Enligt ett beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ingår Rinvoq (upadacitinib) i den svenska läkemedelsförmånen. Rinvoq är sedan tidigare godkänt i Europa för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit, som har uppvisat ett otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).

Läs vidare »

Ny säsong av ”Doktorn frågar” på Internationella Barnreumatikerdagen

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2020 08:00 CET

Idag, den 18 mars, äger den Internationella Barnreumatikerdagen rum för andra gången någonsin. Dagen till ära lanserar patientorganisationen Unga Reumatiker, i samarbete med AbbVie, en andra säsong av den mycket uppskattade podcasten ”Doktorn frågar”. Podden vänder på det klassiska konceptet ”fråga doktorn” – här är det istället vårdpersonalen som frågar och patienterna som svarar!

AbbVie får godkänt från Europeiska kommissionen för Venclyxto (venetoklax) i kombinationsbehandling för patienter med obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2020 08:00 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att Europeiska kommissionen har godkänt Venclyxto i kombination med obinutuzumab för behandling av tidigare obehandlade KLL-patienter. Godkännandet gäller för alla 27 medlemsstaterna i EU liksom Island, Liechtenstein, Norge och Storbritannien.

Rinvoq (upadacitinib) uppnår alla primära och sekundära effektmått i fas III-studie på psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 08:00 CET

 • I denna fas III-studie uppnådde Rinvoq (upadacitinib, 15 mg och 30 mg, en gång dagligen) det primära effektmåttet ACR20-respons vid vecka 12 jämfört med placebo hos vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit1
 • Rinvoq-dosen på 30 mg ledde till signifikant bättre effekt än adalimumab vad gäller ACR20-respons vid vecka 12, medan båda doserna visade på minst likvärdig effekt jämfört med adalimumab1
 • Båda doserna av Rinvoq uppvisade även en signifikant hämning av radiografisk progression vid vecka 24 jämfört med placebo1
 • Signifikant fler patienter som fick endera dosen Rinvoq uppnådde PASI 75 vid vecka 16 jämfört med placebo1
 • Säkerhetsprofilen för Rinvoq överensstämde med tidigare rapporterade resultat över olika indikationer och inga nya säkerhetssignaler upptäcktes1,2

AbbVie meddelar positiva resultat från den kliniska fas III-studien SELECT-PsA 1. I denna studie uppnådde båda doserna av Rinvoq (upadacitinib, 15 mg och 30 mg, en gång dagligen) det primära effektmåttet ACR20-respons vid vecka 12 jämfört med placebo hos vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit som har uppvisat ett otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera icke-biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs).1 Rinvoq uppvisade också signifikanta förbättringar av sjukdomstecken och symptom för flera effektmått jämfört med placebo.1 Rinvoq, en selektiv och reversibel JAK-hämmare, studeras vid psoriasisartrit och flera andra immunmedierade inflammatoriska sjukdomar.1,3–10

– Patienter som lever med psoriasisartrit lider ofta av ledsmärta, stelhet och trötthet, vilket påverkar deras förmåga att arbeta och ha ett fysiskt aktivt liv, säger Michael Severino, läkare, vice ordförande och operativ chef för AbbVie. Resultaten från denna stora fas III-studie adderar ytterligare bevis för att Rinvoq kan hjälpa dessa patienter. Vi ser fram emot att kunna använda dessa data över hela världen som ett stöd när vi ansöker om utökad indikation för Rinvoq med syfte att inkludera vuxna patienter med aktiv psoriasisartrit.

Resultaten visar att vid vecka 12 uppnådde 71 procent av patienterna som fick 15 mg Rinvoq respektive 79 procent av patienterna som fick 30 mg Rinvoq, ACR20 jämfört med 36 procent av patienterna som fick placebo (p<0,0001).Vad gäller ACR20-respons vid vecka 12 jämfört med adalimumab, uppnåddes minst likvärdig effekt (non-inferiority) med båda Rinvoq-doserna och signifikant bättre effekt (superiority) med dosen på 30 mg.1 ACR50 vid vecka 12 uppnåddes av 38 procent av patienterna som fick 15 mg Rinvoq respektive 52 procent av patienterna som fick 30 mg Rinvoq, jämfört med 13 procent av patienterna som fick placebo (nominellt p<0,0001).1 Dessutom uppnådde 16 procent av patienterna som fick 15 mg Rinvoq respektive 25 procent av patienterna som fick 30 mg Rinvoq ACR70 vid vecka 12, jämfört med 2 procent i placebogruppen (nominellt p<0,0001)1

Patienter som fick Rinvoq hade också en större förbättring i fysisk funktion vid vecka 12, uppmätt med Health Assessment Questionnaire Disability Index (HAQ-DI).1 Hos patienter som fick 15 mg Rinvoq var förändringen i HAQ-DI-måttet -0,42 från studiestart och hos gruppen som fick 30 mg Rinvoq var förändringen -0,47, jämfört med -0,14 för placebo (p<0,0001).1 Rinvoq visade också en förbättring av hudsymptom vid vecka 16 där 63 procent och 62 procent av patienterna, som fick 15 mg respektive 30 mg Rinvoq, uppnådde en förbättring på 75 procent i Psoriasis Area Severity Index (PASI 75) jämfört med 21 procent som fick placebo (p<0,0001).1 Minimal sjukdomsaktivitet (MDA) vid vecka 24 uppnåddes hos 37 procent och 45 procent av patienterna som behandlades med 15 mg respektive 30 mg Rinvoq jämfört med 12 procent av placebogruppen (p<0,0001).1

– Resultaten från SELECT-PsA 1 bekräftade att båda doserna upadacitinib hade signifikant bättre effekt på led- och hudsymptom såväl som på att hämma radiografisk progression jämfört med placebo, säger professor Iain McInnes, F.R.C.P., PhD, University of Glasgow. Data är uppmuntrande och bidrar med ytterligare stöd för att upadacitinib har potentialen att förbättra behandlingsutfall för personer med psoriasisartrit.

Efter 24 veckors behandling uppvisade båda doserna av Rinvoq, 15 mg och 30 mg, en signifikant hämning av radiografisk progression uppmätt utifrån förändringen från studiestart i modifierad PsA Sharp-/van der Heijde-score jämfört med placebo (p<0,01).Hämning av ledskada är viktigt för patienter med psoriasisartrit, eftersom det kan påverka både fysisk funktion och leda till funktionsnedsättning.11

Säkerhetsprofilen för Rinvoq överensstämde med vad som har observerats i tidigare rapporterade studier, inga nya säkerhetssignaler upptäcktes.1 Till och med vecka 24 inträffade allvarliga infektioner hos 1,2 procent och 2,6 procent av patienterna i grupperna som fick 15 mg respektive 30 mg Rinvoq, jämfört med 0,9 procent i placebogruppen och 0,7 procent i adalimumabgruppen.Ett fall av fastställd venös tromboembolisk händelse (VTE) inträffade i gruppen Rinvoq 30 mg (0,2 procent), inga fall i gruppen Rinvoq 15 mg, två fall i adalimumabgruppen (0,5 procent) och ett fall i placebogruppen (0,2 procent)..1 Inga fastställda större negativa kardiovaskulära händelser (MACE) rapporterades i någon av Rinvoq-grupperna.1 En MACE rapporterades i placebogruppen och två MACE rapporterades i adalimumabgruppen..1 Det förekom inga dödsfall i någon av Rinvoq-grupperna, ett dödsfall i placebogruppen (0,2 procent) och inga dödsfall i adalimumabgruppen.1

Psoriasisartrit är en heterogen systemisk inflammationssjukdom, med utmärkande manifestationer i leder och hud, som drabbar fler än 50 miljoner människor världen över.12,13 Vid psoriasisartrit skapar immunsystemet inflammation som kan leda till smärta, trötthet och stela leder.12

Resultat från SELECT-PsA 1-studien kommer att presenteras på ett kommande medicinskt möte och publiceras i en expertgranskad publikation.

Om SELECT-PsA 11,14

SELECT-PsA 1 är en fas III-, multicenter, randomiserad, dubbelblind, aktiv, placebokontrollerad parallellgruppsprövning med syfte att utvärdera säkerhet och effekt för Rinvoq jämfört med placebo och adalimumab hos vuxna patienter, med aktiv psoriasisartrit, som tidigare har svarat otillräckligt på minst en icke-biologisk DMARD. Patienterna randomiserades till Rinvoq 15 mg, Rinvoq 30 mg, adalimumab (40 mg varannan vecka) eller placebo, följt av antingen Rinvoq 15 mg eller Rinvoq 30 mg vid vecka 24.

Det primära effektmåttet var procentandelen deltagare, som fick Rinvoq 15 mg eller 30 mg, som uppnådde ett ACR20-respons efter 12 veckors behandling jämfört med placebo. Rankade sekundära effektmått inkluderade en förändring i HAQ-DI från studiestart vid vecka 12, andelen patienter som uppnådde PASI 75 vid vecka 16 och andelen patienter som uppnådde MDA vid vecka 24. Studien är pågående och förlängningsstudien är fortsatt blindad för att utvärdera den långsiktiga säkerheten, tolerabiliteten och effekten av de två doserna (15 mg och 30 mg en gång dagligen) av Rinvoq hos patienter som genomfört den första placebokontrollerade fasen. Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov (NCT03104400).

Om Rinvoq (upadacitinib)

Rinvoq, som upptäckts och utvecklats av AbbVie, är en selektiv och reversibel JAK-hämmare som har studerats för flera immunmedierade inflammatoriska sjukdomar.1–10 I augusti 2019 godkändes Rinvoq av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) för vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit som har svarat otillräckligt på eller varit intolerant mot metotrexat. I december 2019 godkändes Rinvoq också av Europeiska kommissionen för behandling av vuxna patienter, med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit, som har uppvisat ett otillräckligt behandlingssvar på eller som intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs). Fas III-prövningar av Rinvoq vid reumatoid artrit, psoriasisartrit, axial spondylartrit, Crohns sjukdom, atopisk dermatit, ulcerös kolit och jättecellsarterit pågår.1,6-10

Referenser:
1.AbbVie Data on File. ABVRRTI69835.
2.Cohen S., et al. Safety profile of upadacitinib in Rheumatoid Arthritis: Integrated analysis from the SELECT Phase 3 Clinical Program. EULAR 2019; THU0167.
3.Bergman M., et al. Upadacitinib Treatment and the Routine Assessment of Patient Index Data 3 (RAPID3) Among Patients with Rheumatoid Arthritis. 2019 ACR/ARHP Annual Meeting; 551.
4.Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2020. Available at: https://www.abbvie.com/our- science/pipeline.html. Accessed on January 28, 2020.
5.Burmester G.R., et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-NEXT): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503-2512. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31115-2. Epub 2018 Jun 18.
6.A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of ABT-494 for the Induction of Symptomatic and Endoscopic Remission in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn's Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Immunomodulators or Anti-TNF Therapy. ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365649. Accessed on January 28, 2020.
7.Evaluation of Upadacitinib in Adolescent and Adult Patients With Moderate to Severe Atopic Dermatitis (Eczema)- Measure Up 1. ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03569293. Accessed on January 28, 2020.
8.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635. Accessed on January 28, 2020.
9.A Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects With Active Ankylosing Spondylitis (SELECT Axis 1). ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03178487. Accessed on January 28, 2020.
10.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Participants With Giant Cell Arteritis (SELECT-GCA). ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725202. Accessed on January 28, 2020.
11.Tucker L., et al. Novel Concepts in Psoriatic Arthritis Management: Can We Treat to Target? Curr Rheumatol Rep. 2018;20(11):71.
12.Duarte G.V., et al. Psoriatic arthritis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2012 Feb;26(1):147-56. doi: 10.1016/j.berh.2012.01.003.
13.International Federation of Psoriasis Associations. Psoriasis is a Serious Disease Deserving Global Attention. Available at: https://ifpa-pso.com/wp-content/uploads/2017/01/Brochure-Psoriasis-is-a-serious- disease-deserving-global-attention.pdf. Accessed January 28, 2020.
14.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti- Rheumatic Drug (SELECT - PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2020. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400. Accessed January 28, 2020.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

AbbVie meddelar positiva resultat från den kliniska fas III-studien SELECT-PsA 1.

Läs vidare »

AbbVie har fått positivt CHMP-utlåtande för Venclyxto (venetoklax) som en kemofri kombinationsbehandling för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 08:00 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, meddelar att CHMP gett ett positivt utlåtande för Venclyxto i kombination med obinutuzumab för behandling av tidigare obehandlade KLL-patienter. Det positiva CHMP-utlåtandet är en vetenskaplig rekommendation till EU-kommissionen gällande godkännande för marknadsföring. EU-kommissionen förväntas fatta ett slutgiltigt beslut under första halvan av 2020.

Nya jämförande fas 3-data visar att Skyrizi (risankizumab) är signifikant bättre än Cosentyx (secukinumab) vid 52 veckor hos vuxna med måttlig till svår plackpsoriasis

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2020 08:53 CET

 • Skyrizi (risankizumab) uppfyllde både primära och sekundära effektmått i en jämförande, öppen studie jämfört med Cosentyx (secukinumab)1
 • Av patienterna som behandlades med Skyrizi uppnådde 87 procent PASI 90 jämfört med 57 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx vid 52 veckor (p<0,001)1
 • Inga nya säkerhetssignaler observerades1

AbbVie meddelar att Skyrizi uppfyllde samtliga primära och sekundära effektmått i en jämförande fas 3-studie med Cosentyx.Skyrizi visade signifikant högre grader av hudläkning jämfört med Cosentyx, och uppfyllde det primära effektmåttet för superioritet med minst en 90-procentig förbättring från studiestart uppmätt med Psoriasis Area and Severity Index (PASI 90) vid vecka 52.1 Av patienterna som behandlades med Skyrizi uppnådde 87 procent PASI 90 jämfört med 57 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx vid 52 veckor (p<0,001).Skyrizi uppfyllde också det andra primära effektmåttet genom att uppvisa minst likvärdig effekt jämfört med Cosentyx vid vecka 16, då 74 procent av Skyrizi-patienterna uppnådde PASI 90 jämfört med 66 procent av Cosentyxpatienterna.1

− I den här studien visade Skyrizi signifikant bättre effekt jämfört med Cosentyx genom att hjälpa patienterna att uppnå och upprätthålla höga grader av hudläkning vid vecka 52, säger Michael Severino, läkare, vice ordförande och operativ chef för AbbVie. Jämförande data som dessa är mycket viktiga för att underlätta för patienter och deras läkare att fatta väl underbyggda behandlingsbeslut. Vi är glada att dessa resultat kan bidra till den alltmer ökade kunskapen om Skyrizi som ett behandlingsalternativ för vuxna som lever med psoriasis.

Skyrizi var också signifikant bättre jämfört med Cosentyx avseende alla sekundära effektmått, inklusive PASI 100 och PASI 75 samt static Physician Global Assessment-värde för utläkt eller nästan utläkt hud (sPGA 0/1) vid vecka 52 (p<0,001).1

− Det är mycket spännande att få ta del av dessa studieresultat som adderar ytterligare evidens och stöd vid behandling av psoriasispatienter. Att Skyrizi skulle visa på höga nivåer av utläkt hud efter 16 veckor var förväntat men det är glädjande att se den långvariga effekten som håller i sig efter ett års behandling. Trots tuffaste motståndet hittills i direkt jämförande studier visar Skyrizi bättre effekt över längre tids behandling, säger Tore Särnhult, dermatolog på Hallandskustens Hudmottagning i Kungsbacka.

Tillgängliga aktuella säkerhetsdata visade att säkerhetsprofilen för Skyrizi överensstämde med det som observerats i tidigare rapporterade studier då inga nya säkerhetssignaler observerades upp till vecka 52.1-4 Frekvensen biverkningar var jämförbar mellan Skyrizi och Cosentyx.De vanligaste biverkningarna var nasofaryngit, övre luftvägsinfektion, huvudvärk, artralgi och diarré.Frekvensen av allvarliga biverkningar var 5,5 procent i Skyrizi-gruppen och 3,7 procent i Cosentyxgruppen.Biverkningar som ledde till avbruten behandling med läkemedlet i studien var 1,2 procent i Skyrizi-gruppen och 4,9 procent i Cosentyxgruppen.1Inga dödsfall inträffade i någon av behandlingsgrupperna.1

Skyrizi ingår i ett samarbete mellan Boehringer Ingelheim och AbbVie, där AbbVie leder utvecklingen och tillhandahåller läkemedlet globalt.

Om den jämförande fas 3-studien1,5

Denna multicenter, randomiserade, öppna, blint effektbedömda, jämförande fas 3- studie utformades för att utvärdera säkerheten och effekten hos Skyrizi jämfört med Cosentyx hos vuxna patienter med måttlig till svår plackpsoriasis. Patienterna randomiserades 1:1 till Skyrizi (n=164) (150 mg), som gavs som två 75 mg subkutana injektioner vid vecka 0, vecka 4 och därefter var 12:e vecka, eller Cosentyx (n=163) (300 mg) som gavs som två 150 mg subkutana injektioner, vid vecka 0, 1, 2, 3 och 4 och därefter var 4:e vecka. Studien har två primära effektmått; minst likvärdig effekt vid vecka 16 (non-inferiority) samt signifikant bättre effekt vid vecka 52 (superiority), båda med PASI 90. Den har också tre sekundära effektmått (PASI 100 vid vecka 52, sPGA 0/1 vid vecka 52 och PASI 75 vid vecka 52). Säkerheten bedömdes hos alla patienter.

Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov (NCT03478787).

Om Skyrizi (risankizumab) i Europeiska unionen6
Skyrizi (risankizumab) är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling.


Referenser:
1.AbbVie. Data on file. BVRRTI69849.
2.Gordon K, et al. Effekt och säkerhet för risankizumab hos patienter med måttlig till svår plackpsoriasis (UltIMMa-1 och UltIMMa-2): resultat från två dubbeblinda, randomiserade, placebokontrollerade och ustekinumab-kontrollerade fas 3-prövningar. The Lancet. 25 augusti 2018 25;392(10148):650-661.
3.Reich, K., et al. Risankizumab compared with adalimumab in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis (IMMvent): a randomised, double-blind, active-comparator-controlled phase 3 trial. Lancet. 2019 Jun 17;394(10198):576-586. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30952-3.
4.Blauvet, A., et al. Efficacy and Safety of Continuous Q12W Risankizumab Versus Treatment Withdrawal: 2- Year Double-Blinded Results from the Phase 3 IMMhance Trial. Poster #478. 24th World Congress of Dermatology. 2019.
5.Risankizumab kontra ustekinumab för måttlig till svår plackpsoriasis. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03478787.
6.SKYRIZI [produktresumé]. AbbVie Ltd.; Tillgänglig på: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/skyrizi-epar-product-information_en.pdf

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

​Skyrizi (risankizumab) uppfyllde både primära och sekundära effektmått i en jämförande, öppen studie jämfört med Cosentyx (secukinumab)1 Av patienterna som behandlades med Skyrizi uppnådde 87 procent PASI 90 jämfört med 57 procent av patienterna som behandlades med Cosentyx vid 52 veckor (p<0,001)1 Inga nya säkerhetssignaler observerades1

Läs vidare »

AbbVie samarbetar med myndigheter för att undersöka effekten av hiv-medicin för behandling av COVID-19

Nyheter   •   Mar 13, 2020 13:44 CET

Vi får många frågor från myndigheter, vården, patienter, journalister och andra aktörer i samhället kring en eventuell effekt av vår hiv-medicin Kaletra (lopinavir/ritonavir) för behandling av COVID-19-infektion. Vi arbetar proaktivt för att medverka till att lösa denna globala hälsoutmaning och donerade i slutet av januari Kaletra till den kinesiska regeringen för experimentell användning mot COVID-19. Vi samarbetar också med globala hälsomyndigheter för att bestämma effektiviteten och säkerheten hos lopinavir / ritonavir mot COVID-19. AbbVie förutser inte störningar i läkemedelsförsörjningen till hiv-patienter som ett resultat av detta. I vårt globala pressmeddelande kan du läsa mer om den information vi har om detta i nuläget.

​Vi får många frågor från myndigheter, vården, patienter, journalister och andra aktörer i samhället kring en eventuell effekt av vår hiv-medicin Kaletra (lopinavir/ritonavir) för behandling av COVID-19-infektion. Vi arbetar proaktivt för att medverka till att lösa denna globala hälsoutmaning och donerade i slutet av januari Kaletra till den kinesiska regeringen. Läs mer...

Läs vidare »

AbbVie får godkännande från Europeiska kommissionen för Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 07:35 CET

Nya långtidsdata visar på fortsatta fördelar vid kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) gällande progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad hos patienter som fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 08:00 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, presenterar långtidsdata från en post-hoc-analys som ger ytterligare stöd för de långsiktiga kliniska fördelarna med tidsbestämd behandling med Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab (VenR) hos patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Government and External Affairs Director
 • Företagsnyheter, forskning och utveckling
 • thxxerqmeszliaic.bbmrebsdejqnwyhalrhl@oeabfgbvgkieqb.csbomtc
 • +46 8 684 44 600

 • Presskontakt
 • External Affairs Manager
 • Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar
 • biesrgskitastafz.bnrjobqrnujekgr@adsbbglvitce.wicohvmxm
 • +46706308793

 • Presskontakt
 • External Affairs Manager
 • Immunologi, Hudsjukdomar, Mag-och tarmsjukdomar, Reumatiska sjukdomar
 • elvsenvda.whkagbrpreilbqovfqskwei@ynabqfbvarieqn.chaomlf
 • +46 730 395 373

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla dessa tre arbetsplatser placerade sig 2018 som topp tre i Great Place to Work årliga utvärdering.
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Adress

 • AbbVie
 • Hemvärnsgatan 9
 • 171 29 Solna
 • Sweden