AbbVie får godkännande från Europeiska kommissionen för Rinvoq (upadacitinib) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 07:35 CET

Nya långtidsdata visar på fortsatta fördelar vid kombinationsbehandling med Venclyxto (venetoklax) gällande progressionsfri överlevnad och totalöverlevnad hos patienter som fått återfall eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (KLL)

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2019 08:00 CET

AbbVie, ett forskande biopharmaföretag, presenterar långtidsdata från en post-hoc-analys som ger ytterligare stöd för de långsiktiga kliniska fördelarna med tidsbestämd behandling med Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab (VenR) hos patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL).

Nya positiva data för RINVOQ (upadacitinib) avseende tecken och symtom hos patienter med ankyloserande spondylit

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 10:42 CET

 • I SELECT-AXIS 1 uppnådde RINVOQTM (upadacitinib; 15 mg, en gång dagligen) det primära effektmåttet ASAS40 vid 14 veckor hos vuxna patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS) jämfört med placebo1
 • Fullständiga resultat presenterades på ACR/ARP årliga möte 2019 i Atlanta, USA
 • Säkerhetsprofilen överensstämde med säkerhetsprofilen från tidigare studier över olika indikationer och inga nya säkerhetsrisker upptäcktes1,2
 • Över 5 miljoner personer världen över lider av AS, en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakar smärta och stelhet i lederna, främst i ryggraden3,4

AbbVie presenterar positiva data från fas 2/3-studien SELECT-AXIS 1, i vilken dubbelt så många vuxna patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS) som behandlades med RINVOQTM (upadacitinib; 15 mg, en gång dagligen) uppnådde det primära effektmåttet Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) 40 vid vecka 14, jämfört med placebo (52 procent jämfört med 26 procent; p<0,001).1 SELECT-AXIS 1 är den första studien som utvärderar effekten och säkerheten för RINVOQ hos vuxna patienter med aktiv AS som är naiva till biologiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (bDMARDs) med otillräckligt svar eller som inte tolererat icke‑steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAIDs).1

Fullständiga resultat presenterades på 2019 års American College of Rheumatology (ACR)/Association for Rheumatology Professionals (ARP) i Atlanta och har samtidigt publicerats i The Lancet. RINVOQ är en JAK-hämmare som upptäckts och utvecklats av AbbVie och som nu studeras som behandling en gång dagligen för AS och flera andra immunmedierade inflammatoriska sjukdomar.1,5-18

Ankyloserande spondylit är en kronisk, progressiv, inflammatorisk sjukdom som orsakar smärta och stelhet, främst i ryggraden, som börjar i tidig vuxen ålder, säger Désirée van der Heijde, professor vid Leiden University Medical Center i Nederländerna. Utöver biologiska läkemedel finns det begränsade alternativ för patienter som har ett otillräckligt svar på eller en kontraindikation mot NSAIDs. Resultaten i denna studie belyser möjligheten för RINVOQ som ytterligare ett behandlingsalternativ för patienter som lever med ankyloserande spondylit.

– Resultat från SELECT-AXIS 1-studien visar att RINVOQ hade kapacitet att ge förbättringar av tecken och symtom för patienter som lever med ankyloserande spondylit, säger Marek Honczarenko, M.D, vice ordförande och talesperson för AbbVie. Dessa data belyser AbbVies åtagande att upptäcka och utveckla ytterligare terapier för patienter som lever med reumatiska sjukdomar.

Säkerhetsprofilen överensstämde med säkerhetsprofilen i tidigare studier på patienter med reumatoid artrit och inga nya säkerhetsrisker upptäcktes.1,2 Till och med vecka 14 var andelen patienter med biverkningar som ledde till behandlingsavbrott, allvarliga biverkningar och infektioner 2 procent/1 procent/20 procent för RINVOQ respektive 3 procent/1 procent /28 procent för placebo.1 Inga allvarliga infektioner, herpes zoster, malignitet, bekräftade allvarliga kardiovaskulära biverkningar, venös tromboembolism eller dödsfall rapporterades.1

Om SELECT-AXIS 11

SELECT-AXIS 1 är en fas 2/3-, multicenter-, randomiserad, dubbelblind, parallellgrupps-, placebokontrollerad studie utformad för att utvärdera säkerheten och effekten av RINVOQ hos vuxna patienter med aktiv AS som är bDMARD-naiva och har haft otillräckligt svar på minst två NSAIDs eller intolerans/kontraindikation mot NSAIDs.

Studien omfattar två perioder. Resultaten från period 1 har nu presenterats. Under den 14 veckor långa period 1 var det primära effektmåttet den andel deltagare som uppnådde ett ASAS40-svar efter 14 veckors behandling. Rankade sekundära effektmått innefattade den andel deltagare som uppnått BASDAI50 och ASAS PR vid vecka 14, liksom en förändring från baslinjen i ASDAS, MRI SPARCC-poäng (ryggrad) och BASFI vid vecka 14. Period 2 är en oblindad uppföljningsperiod för att utvärdera Rinvoqs långsiktiga säkerhet, tolerabilitet och effekt hos personer som slutfört period 1. Mer information om denna studie finns på www.clinicaltrials.gov (NCT03178487).

Om RINVOQ (upadacitinib)

RINVOQ, som upptäckts och utvecklats av AbbVie,är en JAK-hämmare som studerats för flera immunmedierade inflammatoriska sjukdomar.1,5-18 Tidigare i år godkändes RINVOQ av U.S. Food and Drug Administration för vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit. RINVOQ har även fått positivt utlåtande av den Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för humanläkemedel och väntar för närvarande på det formella godkännandet av den Europeiska kommissionen. Fas 3-studier med RINVOQ för psoriasisartrit, Crohns sjukdom, atopisk dermatit, ulcerös kolit och jättecellsarterit pågår.1,6,12-18

Referenser:

1.Van der Heijde D, et al. Efficacy and Safety of Upadacitinib in a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Phase 2/3 Clinical Study of Patients With Active Ankylosing Spondylitis. 2019 ACR/ARP Annual Meeting; 2728.
2.Cohen S, et al. Safety profile of upadacitinib in Rheumatoid Arthritis: Integrated analysis from the SELECT Phase 3 Clinical Program. EULAR 2019; THU0167.
3.Sieper J, et al. Ankylosing spondylitis: an overview. Ann Rheum Dis. 2002 Nov; 61(Suppl 3): iii8–iii18. doi: 10.1136/ard.61.suppl_3.iii8.
4.Dean, LE, et al. Global prevalence of ankylosing spondylitis. Rheumatology (Oxford). 2014 Apr;53(4):650-7. doi: 10.1093/rheumatology/ket387. Epub 2013 Dec 9.
5.Bergman M, et al. Upadacitinib Treatment and the Routine Assessment of Patient Index Data 3 (RAPID3) Among Patients with Rheumatoid Arthritis. 2019 ACR/ARP Annual Meeting; 551.
6.Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2019. Available at: https://www.abbvie.com/our-science/pipeline.html. Accessed on November 7, 2019
7.Burmester GR, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional synthetic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-NEXT): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503-2512. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31115-2. Epub 2018 Jun 13.
8.Genovese MC, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with active rheumatoid arthritis refractory to biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-BEYOND): a double-blind, randomised controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2513-2524. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31116-4. Epub 2018 Jun 13.
9.Smolen JS, et al. Upadacitinib as monotherapy in patients with active rheumatoid arthritis and inadequate response to methotrexate (SELECT-MONOTHERAPY): a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 3 study. Lancet. 2019. May 23. pii: S0140-6736(19)30419-2. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30419-2. Epub 2019 May 23.
10.Fleischmann R, et al. Upadacitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis: Results of a Phase 3, Double-Blind, Randomized Controlled Trial. Arthritis and Rheumatology. 2019. Jul 9. doi: 10.1002/art.41032.
11.van Vollenhoven R, et al. A Phase 3, Randomized, Controlled Trial Comparing Upadacitinib Monotherapy to MTX Monotherapy in MTX-Naïve Patients with Active Rheumatoid Arthritis. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting; 891.
12.A Phase 3 Study to Compare ABT-494 to Abatacept in Subjects With Rheumatoid Arthritis on Stable Dose of Conventional Synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (csDMARDs) Who Have an Inadequate Response or Intolerance to Biologic DMARDs (SELECT-CHOICE). Clinicaltrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03086343. Accessed on November 7, 2019.
13.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400. Accessed on November 7, 2019.
14.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo in Participants with Active Psoriatic Arthritis Who Have a History of Inadequate Response to at Least One Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 2). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104374. Accessed on November 7, 2019.
15.A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of ABT-494 for the Induction of Symptomatic and Endoscopic Remission in Subjects with Moderately to Severely Active Crohn's Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Immunomodulators or Anti-TNF Therapy. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365649. Accessed on November 7, 2019
16.Evaluation of Upadacitinib in Adolescent and Adult Patients With Moderate to Severe Atopic Dermatitis (Eczema)- Measure Up 1. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03569293. Accessed on November 7, 2019.
17.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635. Accessed on November 7, 2019.
18.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Participants With Giant Cell Arteritis (SELECT-GCA). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725202. Accessed on November 7, 2019.

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

AbbVie presenterar positiva data från fas 2/3-studien SELECT-AXIS 1, i vilken dubbelt så många vuxna patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS) som behandlades med RINVOQTM (upadacitinib; 15 mg, en gång dagligen) uppnådde det primära effektmåttet Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS) 40 vid vecka 14, jämfört med placebo (52 procent jämfört med 26 procent; p<0,001).1

Läs vidare »

AbbVie får positivt utlåtande från CHMP för upadacitinib (RINVOQ) för behandling av vuxna med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 10:59 CEST

 • CHMP:s positiva utlåtande, som stöds av data från fas 3-studier från det pivotala reumatoid artrit-programmet SELECT, som utvärderar mer än 4 400 patienter, kommer nu att hänvisas till Europeiska kommissionen för slutligt godkännande1-5
 • I fas 3-studierna förbättrade upadacitinib tecken och symtom på reumatoid artrit, hämmade radiografisk progression och förbättrade fysisk funktion, både som monoterapi och i kombination med konventionella syntetiska sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) 1-5
 • Upadacitinib (under produktnamnet RINVOQTM) är en selektiv och reversibel JAK-hämmare som upptäckts och utvecklats av AbbVie6

AbbVie meddelar att Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för humanläkemedel gett ett positivt utlåtande om RINVOQ (upadacitinib), en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen i tablettform för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit som uppvisat otillräckligt svar på eller som är intoleranta mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s). Det positiva utlåtandet avser användning av upadacitinib som monoterapi eller i kombination med metotrexat.

CHMP:s positiva utlåtande stöds av fas 3-data från det globala reumatoid artrit-programmet SELECT som utvärderade mer än 4 400 patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit i fem pivotala studier.1-5 I samtliga fem studier – SELECT-NEXT, SELECT-BEYOND, SELECT-MONOTHERAPY, SELECT-COMPARE och SELECT-EARLY – uppnåddes alla primära och rankade sekundära effektmått, inklusive låg sjukdomsaktivitet baserat på DAS 28 C-reaktivt protein (DAS28-CRP) ≤ 3,2, klinisk remission baserat på DAS28 – CRP < 2,6 och ACR20/50 (beroende på studiedesign). Förbättrat behandlingssvar sågs för upadacitinib både som monoterapi och i kombination med konventionella syntetiska DMARD:s jämfört med placebo, metotrexat eller adalimumab (beroende på studiedesign). 1-5 Data från SELECT-programmet visade konsekvent säkerhetsprofil över de fem studierna.1-5,7 De vanligaste rapporterade biverkningarna var infektioner.1-5

– Reumatoid artrit är en kronisk och funktionsnedsättande sjukdom som drabbar uppskattningsvis 23,7 miljoner människor över hela världen. Även om betydande behandlingsframsteg har gjorts under de senaste 20 åren är det fortfarande många som lever med sjukdomen som ej uppnår remission. Behovet av nya, innovativa behandlingsalternativ är kritiskt, säger Michael Severino, M.D, vice ordförande och talesperson för AbbVie.

– Vi är nöjda med det positiva utlåtandet från CHMP som uppmärksammar upadacitinibs potential för patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit. Denna regulatoriska milstolpe markerar ett viktigt steg i vår strävan att tillhandahålla innovativa behandlingar som tillgodoser ouppfyllda behov hos patienter som lever med reumatoid artrit, säger Michael Severino.

CHMP:s positiva utlåtande är en vetenskaplig rekommendation för godkännande till Europeiska kommissionen, som ger formellt tillstånd för marknadsgodkännande i europeiska unionen. Marknadsgodkännandet kommer att vara giltigt i alla EU-länder samt Island, Liechtenstein och Norge. Kommissionsbeslutet väntas inom 67 dagar efter CHMP:s utlåtande.

Om studieprogrammet SELECT1-5

Fas 3-programmet SELECT för reumatoid artrit utvärderade mer än 4 400 patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit i fem pivotala studier. Studierna innefattar bedömningar av effekt, säkerhet och tolerabilitet över ett brett spektrum av patienter med reumatoid artrit, inklusive de som är metotrexatnaiva och de som uppvisat otillräckligt svar på eller intolerans mot en eller flera konventionella syntetiska eller biologiska DMARD:s. Viktiga effektmått innefattar ACR-respons, DAS28-CRP och hämning av radiografisk progression. Mer information om dessa studier finns på www.clinicaltrials.gov (NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951).

Om RINVOQ (upadacitinib)

RINVOQ, som upptäckts och utvecklats av AbbVie, är en selektiv och reversibel JAK-hämmare som granskas av hälsomyndigheter globalt för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit och som studeras för andra immunmedierade inflammatoriska sjukdomar.1-16 Fas 3-prövningar med RINVOQ vid psoriasisartrit, Crohns sjukdom, atopisk dermatit, ulcerös kolit och jättecellsarterit pågår och det studeras även för behandling av ankyloserande spondylit.10-16

Referenser:

1.Burmester GR, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional synthetic disease-modifying anti- rheumatic drugs (SELECT-NEXT): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2018 Jun 23;391(10139):2503-2512. doi: 10.1016/S0140- 6736(18)31115-2. Epub 2018 Jun18.
2.Genovese MC, et al. Safety and efficacy of upadacitinib in patients with active rheumatoid arthritis refractory to biologic disease-modifying anti-rheumatic drugs (SELECT-BEYOND): a double-blind, randomised controlled phase 3 trial. Lancet.2018 Jun 23;391(10139):2513-2524. doi: 10.1016/S0140-6736(18)31116-4. Epub 2018 Jun 13.
3.Smolen JS, et al. Upadacitinib as monotherapy in patients with active rheumatoid arthritis and inadequate response to methotrexate (SELECT-MONOTHERAPY): a randomised, placebo-controlled, double-blind phase 3 study. Lancet. 2019. May 23. pii: S0140-6736(19)30419-2. doi: 10.1016/S0140-6736(19)30419-2. Epub 2019 May23.
4.Fleischmann R, et al. Upadacitinib versus Placebo or Adalimumab in Rheumatoid Arthritis: Results of a Phase 3, Double-Blind, Randomized Controlled Trial. Arthritis and Rheumatology. 2019. Jul 9. doi:10.1002/art.41032.
5.van Vollenhoven R, et al. A Phase 3, Randomized, Controlled Trial Comparing Upadacitinib Monotherapy to MTX Monotherapy in MTX-Naïve Patients with Active Rheumatoid Arthritis. 2018 ACR/ARHP Annual Meeting;891.
6.Bergman M, et al. Upadacitinib Treatment and the Routine Assessment of Patient Index Data 3 (RAPID3) Among Patients with Rheumatoid Arthritis. 2019 ACR/ARHP Annual Meeting;551.
7.Cohen S, et al. Safety profile of upadacitinib in Rheumatoid Arthritis: Integrated analysis from the SELECT Phase 3 Clinical Program. EULAR 2019;THU0167.
8.Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2019. Available at: https://www.abbvie.com/our-science/pipeline.html. Accessed on October 16,2019.
9.A Phase 3 Study to Compare ABT-494 to Abatacept in Subjects With Rheumatoid Arthritis on Stable Dose of Conventional Synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (csDMARDs) Who Have an Inadequate Response or Intolerance to Biologic DMARDs (SELECT-CHOICE). Clinicaltrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03086343. Accessed on October 16,2019.
10.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400. Accessed on October 16, 2019.
11.A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo in Participants With Active Psoriatic Arthritis Who Have a History of Inadequate Response to at Least OneBiologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 2). 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104374. Accessed on October 16,2019.
12.A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of ABT-494 for the Induction of Symptomatic and Endoscopic Remission in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn's Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Immunomodulators or Anti-TNF Therapy. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02365649. Accessed on October 16,2019.
13.Evaluation of Upadacitinib in Adolescent and Adult Patients With Moderate to Severe Atopic Dermatitis (Eczema)- Measure Up 1. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03569293. Accessed on October 16, 2019.
14.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635. Accessed on October 16, 2019.
15.A Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects WithActive Ankylosing Spondylitis (SELECT Axis 1). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03178487. Accessed on October 16, 2019.
16.A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Participants With Giant Cell Arteritis (SELECT-GCA). ClinicalTrials.gov. 2019. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03725202. Accessed on October 16,2019

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. 
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

AbbVie meddelar att EMA kommitté för humanläkemedel gett ett positivt utlåtande om RINVOQ (upadacitinib), en selektiv och reversibel JAK-hämmare som ges en gång dagligen i tablettform för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit som uppvisat otillräckligt svar på eller som är intoleranta mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s).

Läs vidare »

SKYRIZI för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna ingår i högkostnadsskyddet och finns tillgängligt i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2019 08:00 CEST

AbbVie presenterar data för den kemofria, tidsbestämda kombinationsbehandlingen med Venclyxto för patienter med tidigare obehandlad kronisk lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 08:04 CEST

Fas 3-data från CLL14-studien presenterades nyligen på ASCO (American Society of Clinical Oncology), EHA (European Hematology Association) och har publicerats i New England Journal of Medicine. Studien visar att patienter som behandlats med Venclyxto (venetoklax) i kombination med obinutuzumab levde signifikant längre utan sjukdomsprogression med bibehållen effekt även efter avslutad behandling.

AbbVie i Almedalen 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 14:18 CEST

Den 1-4 juli finns vi på plats i Almedalen och för dialog kring hur vi tillsammans kan lösa framtidens hälsoutmaningar. Varmt välkommen till våra seminarier.

Spetspatienter och ParkWell presenterar på Världskongressen i Kyoto, Japan

Nyheter   •   Jun 05, 2019 08:00 CEST

AbbVie driver morgondagens vårdlösningar på Vitalis

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 08:21 CEST

För tredje året i rad deltar AbbVie den 21-23 maj på Vitalis, Nordens ledande eHälsomöte. På Vitalis för vi en dialog med flera olika aktörer i samhället för att lösa framtidens hälsoutmaningar, ofta i form av olika eHälsolösningar. Varmt välkommen till vår monter B03:21 för ett samtal kring framtidens vårdlösningar.

Venclyxto + rituximab – en kemoterapifri, tidsbestämd kombination vid återfall i KLL ingår nu i högkostnadsskyddet

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2019 10:06 CEST

190513. AbbVie meddelar att Venclyxto (venetoklax) i kombination med rituximab nu ingår i den svenska läkemedelsförmånen enligt ett beslut av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Subventionen gäller för behandling av patienter som har fått återfall (relaps) eller har behandlingsrefraktär kronisk lymfatisk leukemi (R/R KLL) och som fått åtminstone en tidigare behandling.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Government and External Affairs Director
 • Företagsnyheter, immunologi
 • theterhiesyqiaeu.bjyreyedeyynwmpalenl@nmabgcbvbliepq.ctcomrp
 • +46 8 684 44 600

 • Presskontakt
 • Communications and Patient Relations Manager
 • Onkologi, neurologi och infektionssjukdomar
 • bidsrgcvitxntaip.bibjocvrnsfekbc@acmbbrcvirne.aqcoubmzf
 • +46706308793

Om AbbVie

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar.

AbbVie är ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att utveckla innovativa behandlingar och hållbara vårdlösningar mot svåra sjukdomar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom. Vi kombinerar vetenskap, kompetens och engagemang med målet att flytta fram gränsen för vad som är möjligt att uppnå med medicinsk behandling – med människan som berörs i centrum. De bästa lösningarna skapar vi tillsammans, och därför samarbetar vi med andra för att lösa framtidens hälsoutmaningar. Våra fokusområden är immunologi, neurologi, onkologi och virologi. AbbVie finns i 175 länder och har cirka 30 000 medarbetare. Sedan 2019 har vi en skandinavisk organisation för Sverige, Norge och Danmark med totalt cirka 230 medarbetare och med kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Alla dessa tre arbetsplatser placerade sig 2018 som topp tre i Great Place to Work årliga utvärdering.
Besök oss på www.abbvie.se, Facebook @AbbVieSverige och Twitter @abbvie_se.

Adress

 • AbbVie
 • Hemvärnsgatan 9
 • 171 29 Solna
 • Sweden